ระบบธุรกิจของ Eaton

สิ่งที่ทำให้ Eaton แตกต่างก็คือ การให้ความสำคัญต่อการบริหารพลังงาน วัฒนธรรมองค์กรที่มีฐานมาจากค่านิยมที่ดี และปรัชญาในการบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทำงานอย่างบูรณาการ ระบบธุรกิจของ Eaton หรือ Eaton Business System (EBS) คือ ผลผลิตของปรัชญาการบริหารงานบริษัทอย่างบูรณาการของเรา

ระบบธุรกิจของ Eaton (EBS) คือวิธีการทำงานของเราที่ Eaton - ซึ่งเป็นวิธีที่เราดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยทั่วไป

ระบบนี้อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อของเราในด้านกระบวนการที่เป็นมาตรฐานและมุมมองที่สามารถถ่ายทอดได้

ระบบนี้จะทำให้เราแน่ใจได้ว่าเราทำให้ตลอดทั่วทั้งองค์กรของเรามีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและได้เรียนรู้ในสิ่งที่มีความสำคัญ

และยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การก่อตั้งระบบธุรกิจของ Eaton คือภารกิจและวิสัยทัศน์ที่เป็นเอกภาพเพื่อแบ่งปันค่านิยมต่างๆ รวมทั้งปรัชญาพื้นฐานของเรา นอกจากนี้ EBS ยังรวมเอามาตรฐานของกระบวนการการทำงานที่เราใช้ในการจัดการองค์กรของเราในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ไว้ด้วย กล่าวคือ:

  • การวางแผน
  • การเติบโต
  • ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
  • ความเป็นเลิศในระบบงาน
  • การประเมิน
  • การเรียนรู้

ระบบธุรกิจของ Eaton คือต้นกำเนิดของศักยภาพในการแข่งขันที่เหนือกว่าของเรา เมื่อได้ถูกปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม

ประสานพลังจากหลากหลายแหล่งรวมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เป็นหนึ่งเดียว - นั่นคือ Eaton Business System