ความเป็นผู้นำ

โครงสร้างการกำกับกิจการภายในดำเนินการตามโมเดลความสำเร็จของผู้นำ ภายใต้ซีอีโอของอีตั้น คอร์ปอเรชั่น ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการของบริษัทอีกด้วย

โครงสร้างฝ่ายบริหาร อีตั้น คอร์ปอเรชั่น
โครงสร้างการกำกับกิจการภายในดำเนินการตามโมเดลความสำเร็จของผู้นำ ภายใต้การกำกับดูแลของซีอีโออีตั้น คอร์ปอเรชั่น ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการของบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยด้วย อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วผู้นำแต่ละคนของแต่ละองค์กรจะสะท้อนภาพองค์กรที่ต่างกันออกไปขึ้นกับบุคลิกส่วนตัวของผู้นำ ซึ่งนั่นอาจเป็นผลดีสำหรับองค์กรอื่นๆ แต่สำหรับอีตั้น เราเชื่อว่าองค์กรของเราดำเนินงานมาเป็นอย่างดีด้วยให้ตำแหน่งซีอีโอและประธานบริษัทควบรวมไว้ในคนคนเดียว ซึ่งโมเดลนี้นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและให้ประสิทธิภาพสูง พร้อมกับการมีผู้อำนวยการเสริมเข้ามา พวกเราเชื่อว่าการมีตำแหน่งประธานบริษัทสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร ซึ่งจะเป็นการกำหนดรูปแบบและทิศทางให้กับองค์กร ในขณะที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการเป็นซีอีโอเพื่อดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละวันของอีตั้น คอร์ปอเรชั่น และสำนักงานสาขา และให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านกลยุทธ์ การกำกับดูแล แก้ไขปัญหา และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยทำงานร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการอิสระ ประธานและCOO รองประธาน CFO ผู้อำนวยจากคนนอก 11 คน โดย 4 คนในจำนวนนั้นดำรงตำแหน่งซีอีโอในตลาดหลักทรัพย์ ฝ่ายตรวจสอบ หน่วยบริหารค่าตอบแทนการทำงาน คณะกรรมการการเงินและการกำกับกิจการ ตำแหน่งเหล่านี้จะมอบหมายให้กับผู้อำนวยการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ประธานบริษัทจะได้ประโยชน์จากประสบการณ์ความเป็นผู้นำอย่างช่ำชองของคณะกรรมการบริหารแต่ละคน

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ประเมินการทำงานประจำปีของผู้นำ และยังคงทำหน้าที่ต่อแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงในช่วงที่มีการเลือกซีอีโอคนใหม่ ในการประเมินประจำปี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีบทสรุปออกมาว่าโครงสร้างผู้นำในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ภายใต้ซีอีโอ ของอีตั้น คอร์ปอเรชั่น ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งโดยผู้อำนวยการอิสระจากภายนอก และลีดไดเร็คเตอร์ ที่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงในนามของผู้อำนวยการอิสระ ยังคงเป็นโครงสร้างผู้นำคณะกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นในปัจจุบันเหมือนเดิม

Lead Director – เนด ซี. ลอเทนแบช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของอีตั้น ตั้งแต่ปี 2540 เป็น Lead Director ที่ได้รับการเลือกตั้ง จากผู้อำนวยการอิสระในปี 2553  Lead Director มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะเจาะจง ครอบคลุมงานต่างๆ ดังนี้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหากประธานบริษัทไม่อยู่ (ไม่นับรวมวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร) อนุมัติกำหนดการ และนัดประชุมคณะกรรมการบริหารในนามของผู้อำนวยการอิสระ อนุมัติข้อมูลสารสนเทศที่จะส่งให้คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เจรจาระหว่างประธานบริษัทและผู้อำนวยการอิสระ รวมถึงทำหน้าที่ที่ปรึกษา และสื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของบริษัท Lead Director มีอำนาจในการเรียกประชุมผู้อำนวยการอิสระ และดูแลที่ปรึกษาภายนอกซึ่งรายงานตรงต่อผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหาร ผลงานของ Lead Director จะถูกประเมินโดยคณะกรรมการบริหารในขบวนการของประธานคณะกรรมการกำกับกิจการ และตำแหน่ง Lead Director เป็นตำแหน่งที่มีการเลือกตั้งเป็นวาระประจำปีจากผู้อำนวยการอิสระ