คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผู้ตรวจการ

1. เหตุใดอีตั้นจึงตัดสินใจจัดตั้งสำนักผู้ตรวจการ

2. บริษัทอื่นๆ มีการจัดตั้งสำนักผู้ตรวจการหรือไม่

3. เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้ตรวจการนั้นมีความเป็นกลางและจะเก็บรักษาความลับได ในเมื่อผู้ตรวจการได้รับเงินเดือนจากบริษัทเช่นเดียวกัน

4. สำนักผู้ตรวจการจะให้ความช่วยเหลือในด้านใดเมื่อพนักงานมีข้อสงสัยหรือข้อกังวล

5. ท่านมีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติอันผิดกฎหมายหรือขัดต่อหลักจริยธรรมให้แก่บริษัทได้รับทราบหรือไม่

6. การแจ้งรายงานต่อสำนักผู้ตรวจการเกี่ยวกับการปฏิบัติอันขัดต่อหลักจริยธรรมหรืออันผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นกับบริษัท ถือเป็นการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของท่านแล้วหรือไม

7. สำนักงานกำกับดูแลด้านจริยธรรมระดับโลกจะให้ความช่วยเหลือในด้านใดเมื่อพนักงานมีข้อสงสัยหรือข้อกังวล

8. ท่านควรติดต่อสำนักผู้ตรวจการหรือสำนักงานกำกับดูแลด้านจริยธรรมระดับโลกเกี่ยวกับข้อกังวลหรือข้อสงสัยเมื่อใด

 

คำถามข้อที่ 1:
เหตุใดอีตั้นจึงตัดสินใจจัดตั้งสำนักผู้ตรวจการ

คำตอบ: อีตั้นดำเนินมาตรการเชิงรุกดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้เราทุกคนสามารถแจ้งข้อกังวล แก้ไขปัญหา และช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

คำถามข้อที่ 2: บริษัทอื่นๆ มีการจัดตั้งสำนักผู้ตรวจการหรือไม่

คำตอบ: มี ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีบริษัทจำนวนมากที่ได้เริ่มจัดตั้งสำนักผู้ตรวจการขึ้น โดยครอบคลุมกลุ่มธุรกิจหลากหลายแขนง ทั้งกลุ่มธุรกิจด้านการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านบริการภาคการเงิน และด้านบริการทางวิชาชีพต่างๆ

 

คำถามข้อที่ 3: เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้ตรวจการนั้นมีความเป็นกลางและจะเก็บรักษาความลับได ในเมื่อผู้ตรวจการได้รับเงินเดือนจากบริษัทเช่นเดียวกัน

คำตอบ: ผู้ตรวจการของอีตั้นปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางวิชาชีพว่าด้วยการปฏิบัติและหลักจรรยาบรรณ โดยอีตั้นได้ตกลงว่าจ้างผู้ตรวจการเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ นั่นก็คือ การรักษาความลับ มีความเป็นกลาง มีสถานะไม่เป็นทางการ และมีความอิสระในการปฏิบัติงาน

 

คำถามข้อที่ 4: สำนักผู้ตรวจการจะให้ความช่วยเหลือในด้านใดเมื่อพนักงานมีข้อสงสัยหรือข้อกังวล

คำตอบ: คำถาม ปัญหา หรือข้อกังวลของท่านจะถูกดูแลจัดการภายใต้หลักการอย่างเคร่งครัด และจะได้รับการดำเนินการโดยไม่ล่าช้า โดยรอบคอบ และมีความเป็นมืออาชีพ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้ไม่มีการระบุตัวตนของท่านได้ นั่นหมายถึง ท่านไม่จำเป็นต้องเปิดเผยว่าท่านคือใครและปฏิบัติงานที่ใด โดยผู้ตรวจการจะรับฟังข้อกังวลของท่าน และช่วยค้นหาคำตอบตลอดจนช่วยเหลือท่านในการมองหาทางเลือกเพื่อแจ้งรายงานหรือแก้ไขปัญหาของท่าน เมื่อมีการหารือทางเลือกต่างๆ กับสำนักผู้ตรวจการ ท่านจะยังคงเป็นผู้กำหนดมาตรการเพื่อดำเนินการต่อไป นั่นหมายถึง ผู้ตรวจการจะไม่แจ้งการสนทนาดังกล่าวแก่บุคคลอื่นใด รวมถึงไม่มีการแจ้งไปยังบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่ท่านได้อนุญาตให้ผู้ตรวจการดำเนินการดังกล่าวได้

 

คำถามข้อที่ 5: ท่านมีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติอันผิดกฎหมายหรือขัดต่อหลักจริยธรรมให้แก่บริษัทได้รับทราบหรือไม่

คำตอบ: พนักงานของอีตั้นมีหน้าที่ในการแจ้งเรื่องดังกล่าวแก่หัวหน้างานหรือสมาชิกในฝ่ายบริหาร หรือผู้อำนวยการด้านหลักจริยธรรมระดับโลก โดยกิจการใดๆ ที่อยู่ภายใต้การวินิจฉัยเหล่านี้ ถือเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักจริยธรรมของอีตั้น

 

คำถามข้อที่ 6: การแจ้งรายงานต่อสำนักผู้ตรวจการเกี่ยวกับการปฏิบัติอันขัดต่อหลักจริยธรรมหรืออันผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นกับบริษัท ถือเป็นการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของท่านแล้วหรือไม

คำตอบ: ไม่เพียงพอ เพราะสำนักผู้ตรวจการถือเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องแบบไม่เป็นทางการ โดยผู้ตรวจการพร้อมช่วยชี้แนะและหารือเกี่ยวกับช่องทางอื่นในภายในบริษัทเพื่อการแจ้งรายงานเรื่องดังกล่าว หากท่านต้องการให้บริษัทรับทราบถึงข้อกังวลดังกล่าว หรือเพื่อให้มีการสืบสวนหรือดำเนินมาตรการใดๆ กรุณาติดต่อหัวหน้างาน สมาชิกในฝ่ายบริหาร หรือผู้อำนวยการด้านหลักจริยธรรมระดับโลก

 

คำถามข้อที่ 7: สำนักงานกำกับดูแลด้านจริยธรรมระดับโลกจะให้ความช่วยเหลือในด้านใดเมื่อพนักงานมีข้อสงสัยหรือข้อกังวล

คำตอบ: คำตอบ: คำถาม การแจ้งรายงาน หรือข้อกังวลของท่านจะถูกดูแลจัดการภายใต้หลักการอย่างเคร่งครัด และจะได้รับการดำเนินการโดยไม่ล่าช้า โดยรอบคอบ และมีความเป็นมืออาชีพ โดยพนักงานในฝ่ายดังกล่าวจะช่วยตอบคำถามแก่ท่านโดยตรง พร้อมจัดการดูแลเพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว การแจ้งรายงานเกี่ยวกับการละเมิดหรือการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจะถูกสืบสวน และหากปรากฏตามข้อเท็จจริง ก็จะมีได้รับการแก้ไขด้วยมาตรการอันเหมาะสม หากท่านมีการเปิดเผยตัวตนของท่าน สำนักงานฯ ก็จะแจ้งความคืบหน้าให้แก่ท่านเมื่อดำเนินการสืบสวนเสร็จสิ้น

โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้ไม่มีการระบุตัวตนของท่านได้ นั่นหมายถึง ท่านไม่จำเป็นต้องเปิดเผยว่าท่านคือใครและปฏิบัติงานที่ใด อย่างไรก็ดี การสืบสวนอาจดำเนินการไปอย่างติดขัดหากไม่ได้รับข้อมูลอันเป็นเรื่องสำคัญอย่างเพียงพอ หากท่านใช้อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์แบบไม่ระบุตัวตน ก็จะไม่สามารถระบุหรือติดตามสถานที่และหมายเลขของท่านได้ หากท่านพร้อมระบุตัวตนของท่าน ก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับให้มากที่สุดภายใต้การนำไปใช้สืบสวนอย่างเหมาะสมเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

 

คำถามข้อที่ 8: ท่านควรติดต่อสำนักผู้ตรวจการหรือสำนักงานกำกับดูแลด้านจริยธรรมระดับโลกเกี่ยวกับข้อกังวลหรือข้อสงสัยเมื่อใด

คำตอบ: สำนักผู้ตรวจการและสำนักงานกำกับดูแลด้านจริยธรรมระดับโลกเป็นช่องทางการสื่อสารบางส่วนในการแก้ไขปัญหาข้อกังวลในการทำงานสำหรับพนักงานของอีตั้น

โดยปกติแล้วการแจ้งปัญหาแก่ผู้บริหารในพื้นที่เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในกรณีส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันเราก็ตระหนักว่า แนวทางดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมสำหรับบางสถานการณ์ ท่านควรหารือกับหัวหน้างานหรือฝ่ายบริหารในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่าน ในฐานะช่องทางหลักในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ดีท่านยังสามารถติดต่อกับสำนักผู้ตรวจการและสำนักงานกำกับดูแลด้านจริยธรรมระดับโลกได้ด้วยเช่นกัน หากท่านจำเป็นต้องติดต่อกับบุคคลใดเกี่ยวกับข้อกังวลหรือข้อสงสัยของท่าน สำนักผู้ตรวจการและสำนักงานกำกับดูแลด้านจริยธรรมระดับโลกสามารถช่วยเหลือแนะนำท่านในเรื่องดังกล่าวได้


ทั้งนี้สำนักผู้ตรวจการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม มีการรักษาความลับ และเป็นช่องทางอิสระที่ช่วยให้ท่านจัดการและแก้ไขปัญหาในสถานที่ทำงานของท่าน โดยถือเป็นช่องทางที่มีความเป็นกลาง มีสถานะไม่เป็นทางการ และสามารถหารือและให้ข้อแนะนำอย่างไม่เป็นทางการ และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความเป็นกลาง ดังนั้นสำนักผู้ตรวจการจึงมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทหรือแก่บุคคลหนึ่งใด หากแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในกระบวนการอันยุติธรรมเท่านั้น และพร้อมช่วยเหลือท่านในการตรวจสอบปัญหาและช่วยให้ท่านเข้าใจถึงทางเลือกต่างๆ ที่ท่านมี

สำนักผู้ตรวจการมีความเป็นเอกเทศต่อโครงสร้างการบริหารงานภายในบริษัท ดังนั้นจึงไม่ใช่ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเป็นทางการ และจะไม่มีการดำเนินการสืบสวนข้อร้องเรียนต่างๆ แต่อย่างใด ทั้งนี้สำนักผู้ตรวจการก่อตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับการสื่อสารใดๆ ทั้งหมด เพื่อให้ท่านสามารถติดต่อกับสำนักผู้ตรวจการได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนของท่าน ขณะเดียวกันก็พร้อมช่วยเหลือท่านในด้านปัญหาต่างๆ ในสถานที่ทำงาน

สำนักงานกำกับดูแลด้านจริยธรรมระดับโลกเป็นช่องทางเพื่อขอรับข้อแนะนำ ข้อชี้แนะ และการตีความของหลักจริยธรรมของอีตั้น โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้ไม่มีการระบุตัวตนของท่านได้ พนักงานท่านใดที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางจริยธรรมในสถานที่ทำงาน เหตุการณ์หรือโอกาสในการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับทางด้านการเงินของหลักจริยธรรม หรือกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานใดอันน่าสงสัย และต้องการแจ้งให้แก่บริษัทได้ทราบ ท่านควรติดต่อสำนักงานกำกับดูแลด้านจริยธรรมระดับโลก นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อกับสำนักงานได้ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าปัญหาของท่านเกี่ยวข้องกับการละเมิดในสถานที่ทำงาน การเลือกปฏิบัติ การคุกคาม หรือเหตุการณ์ใดอันจำเป็นต้องมีการสืบสวนหรือดำเนินการตามมาตรการของบริษัท

ท่านสามารถโทรติดต่อสำนักงานกำกับดูแลด้านจริยธรรมระดับโลกเพื่อแจ้งรายงานข้อกังวล เหตุการณ์หรือโอกาสในการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับทางด้านการเงิน อันรวมถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ:

การฉ้อโกง
วิธีปฏิบัติทางบัญชี/การรายงานทางการเงิน
ภาษี
การเก็บบันทึกทางการเงิน
การละเมิดหลักจริยธรรม
คุณภาพ
การควบคุม/มาตรการทางบัญชีภายใน
การตรวจสอบ
โดยสามารถติดต่อสำนักงานทั้งสองแห่งได้ผ่านทางหมายเลขโทรฟรีได้อย่างปลอดภัย

สหรัฐอเมริกา แคนาดา และปวยร์โตรีโก
สำนักผู้ตรวจการ โทร. 1-866-29-OMBUD (66283)
สำนักงานกำกับดูแลด้านจริยธรรมระดับโลก โทร. 1-800-433-2774

โทรด้วยรหัสระหว่างประเทศของ AT&T สำหรับประเทศของท่าน:

 • อาร์เจนตินา โทร. 0-800-288-5288
 • บราซิล โทร. 0800-8888-288
 • ชิลี โทร. 800-360-312
 • คอสตาริกา โทร. 0-800-011-4114
 • เอลซัลวาดอร์ โทร. 800-1785
 • กัวเตมาลา โทร. 138-120
 • ฮอนดูรัส โทร. 800-0-123
 • เม็กซิโก โทร. 01-800-112-2020
 • นิการากัว โทร. 1-800-0164
 • ปานามา โทร. 800-2288
 • สาธารณรัฐโดมินิกัน โทร. 11-22
 • เวเนซุเอลา โทร. 0 800 552 6288

เมื่อมีผู้รับสายหรือเมื่อได้ยินข้อความบันทึกเสียง ซึ่งมีการสอบถามเลขหมายที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมายด้านล่างนี้เพื่อติดต่อสำนักงานที่ท่านต้องการ:

 • สำนักผู้ตรวจการ - 866-296-6283 (กรุณาเลือกภาษาที่ท่านต้องการผ่านเมนู)
 • สำนักงานกำกับดูแลด้านจริยธรรมระดับโลก - 800-433-2774

กรุณาอย่ากังวลใจหากท่านไม่แน่ใจว่าควรติดต่อสำนักงานใด เพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การที่ท่านได้ติดต่อเข้ามาและขอรับความช่วยเหลือ