Culture of Sustainability image

วัฒนธรรมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

Eaton มุ่งที่จะทำให้เกิดสถานที่ทำงานที่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดสำคัญในทุกขั้นตอนการทำงาน แนวทางของ Eaton ที่เรียบง่ายซึ่งเรียกว่า ""การทำธุรกิจที่ถูกต้อง"" ได้กลายเป็นหัวใจของการพัฒนาวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนนี้ ผ่านความเฉลียวฉลาดและเมตตากรุณาของพนักงานของเรา เรากำลังทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของเราช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ช่วยชีวิต และรักษาทรัพยากรเอาไว้ พนักงานของเราได้ยื่นมือเข้ามาเพื่อช่วยให้ชุมชนต่างๆ เป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น และเรากำลังสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนด้วยมาตรฐานจริยธรรมระดับสูงสุดในที่ทำงานของเราและในชุมชนของเรา แนวทางของ Eaton ในเรื่อง ""การทำธุรกิจที่ถูกต้อง"" ได้สะท้อนเข้าไปในตัวตนของพนักงานของเราทุกคนแม้แต่ในชีวิตส่วนตัว และทำให้แนวคิดในเรื่องความยั่งยืนหยั่งรากลึกในวัฒนธรรมของเรามากยิ่งขึ้น