Sustainable Solutions main image

ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ประธานของ Eaton, Sandy Cutler กล่าวไว้ว่า ""บริษัทซึ่งเข้าใจการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเที่ยงถ่องแท้และใช้สิ่งนี้เป็นข้อได้เปรียบในการแข็งขันได้ จะกลายเป็นผู้นำในยุคต่อไป"" ศักยภาพของบริษัทของเราในการสร้างสรรผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าและผู้บริโภคสามารถรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือสิ่งที่สำคัญยิ่งที่ทำให้ Eaton เป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รวมถึงระบบส่งกำลังไฟฟ้าแบบไฮบริดและแบบไฮดรอลิกซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิงและลดฝุ่นและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรถบรรทุก รถโดยสาร และยานพาหนะสำหรับการบริการต่างๆ, ระบบการควบคุมพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ระบบอากาศยานแบบไฮดรอลิกแรงดันสูงซึ่งช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เชื้อเพลง, ตัวอัดบรรจุอากาศสำหรับยานยนต์เพื่อประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลงที่เพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย ความสำเร็จของ Eaton ในเรื่องนี้คือปัจจัยสำคัญที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและทำให้โลกเป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น