Sustainability image

การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงจุดที่ลงตัวของความต้องการของสังคมของเราในปัจจุบันในลักษณะที่จะทำให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตสามารถเติมเต็มความต้องการของเค้าเหล่านั้นเองได้ด้วย ที่ Eaton การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงแผนงานหรือการริเริ่มที่ดำเนินงานเป็นเอกเทศจากเรา แต่มันคือวิธีการในการทำธุรกิจของเรา -- และเป็นส่วนสำคัญที่เสริมสร้างความสำเร็จให้แก่ธุรกิจของเรา เราได้ดำเนินธุรกิจเยี่ยงนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีในแนวคิด "ทำธุรกิจที่ถูกต้อง" และสิ่งนี้คือแกนหลักของวิสัยทัศน์ของเราที่จะมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับที่สุดในตลาด

Eaton กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างการเติบโตในระดับโลกซึ่งรวมถึงการใช้และการสงวนรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรของโลกอย่างมีประสิทธิภาพ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน, การลดมลภาวะ, การรักษาสิ่งแวดล้อม, และการสละเวลาเพื่ออาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนต่างๆให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น

ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันของ Eaton เรากำลังสร้างสรรวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบซึ่งจะช่วยผลักดันส่งเสริมให้พนักงานของเราทุกคนตั้งคำถามที่จะนำไปสู่กระบวนการและแนวปฏิบัติที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นและช่วยเหลือบริษัทของเราในการเสริมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป