ข้อตกลงและเงื่อนไข

เว็บไซต์ของ Eaton รวมทั้งบริษัทลูกและบริษัทในเครือ Eaton ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า "Eaton") ซึ่งต่อไปเรียกว่า "เว็บไซต์ Eaton" นั้นได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของ Eaton เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาและข้อมูลทั้งหลายที่ปรากฎในเว็บไซต์จะต้องได้รับการดาวน์โหลดเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้นซึ่งในข้อมูลดังกล่าวจะต้องปรากฏการแจ้งลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าด้วย โดยการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ คุณได้ตกลง ("ข้อตกลง") ที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว
 
การเข้าถึงของผู้ใช้งาน
Eaton อาจดำเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้ในเวลาใดก็ได้ ภายใต้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Eaton: (1) ยกเลิกสิทธิในการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้ไม่ว่ารายใดก็ตาม (2) ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิกถอนหรือลบเว็บไซต์เหล่านี้ และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ในการใช้งานไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
ลิงค์ใดๆที่มีในเว็บไซต์ Eaton อาจทำให้ผู้ใช้งานออกจากเว็บไซต์ Eaton เว็บไซต์จากลิงค์ดังกล่าวอาจไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Eaton และ Eaton จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์จากลิงค์ดังกล่าว หรือลิงค์อื่นที่อยู่ในเว็บไซต์จากลิงค์นั้น Eaton จัดให้มีลิงค์เหล่านี้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและการมีลิงค์ดังกล่าวในเว็บไซต์ไม่ถือเป็นการแสดงการรับรอง ความเกี่ยวพัน หรือการสนับสนุนใดๆ ต่อเว็บไซต์ดังกล่าวจาก Eaton การตัดสินใจที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์จากลิงค์นั้น ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น
 
เครื่องหมายการค้า
"Eaton", EATON (โลโก้) และ/หรือชื่ออื่นๆ ของ Eaton หรือผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงในที่นี้เป็นชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการของ Eaton Corporation PLC หรือของบริษัทในเครือ (ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า "เครื่องหมายของ Eaton") และเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการจัดทะเบียนในประเทศต่างๆ จำนวนมากทั่วโลก เครื่องหมายของ Eaton จะสามารถนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น การใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นถือเป็นการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ชื่อของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทอื่นๆ ที่ถูกกล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของเจ้าของเครื่องหมายนั้น
 
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ใดๆ ("ซอฟต์แวร์") ซึ่งมีไว้ให้ดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้ อาจเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของ Eaton และ/หรือของซัปพลายเออร์ของ Eaton การใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงผู้ใช้งาน (End-user agreement) ซึ่งมีไว้หรือรวมไว้แล้วในซอฟต์แวร์ ("สัญญาอนุญาต") ซอฟต์แวร์ใดที่มีไว้สำหรับดาวน์โหลดให้มีไว้สำหรับใช้โดยผู้ใช้งานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต การทำซ้ำหรือการเผยแพร่ซ้ำซอฟต์แวร์ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญาอนุญาตนั้นถือเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายโดยชัดแจ้ง โดยปราศจากการจำกัดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว, การทำสำเนา การทำซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ในเซิร์ฟเวอร์หรือพื้นที่ใดๆ เพื่อการทำซ้ำหรือการเผยแพร่ซ้ำต่อนั้นเป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้ง กรณีที่ซอฟต์แวร์ได้รับการรับประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสัญญาอนุญาตเท่านั้น Eaton ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์อันรวมถึงการรับประกันโดยปริยายและสภาพของสินค้า ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ใด กรรมสิทธิ์และการกระทำอันไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใด
 
การอนุญาตให้แก่ Eaton
Eaton ไม่ต้องการให้คุณส่งข้อมูลอันเป็นความลับใดๆ ผ่านเว็บไซต์ของ Eaton โดยการโพสต์ข้อความ อัพโหลดไฟล์ กรอกข้อมูลหรือให้ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบการสื่อสารใดผ่านบริการนี้ หมายความว่า คุณได้ให้ Eaton มีสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย,ไม่มีกำหนดระยะเวลา,ไม่เป็นสิทธิขาดและใช้ได้ทั่วโลก ในการดำเนินการดังต่อไปนี้:
 
ใช้, ทำซ้ำ, ให้อนุญาตต่อ, เปลี่ยนแปลง, ออกอากาศ, ออกอากาศซ้ำ, และ/หรือแสดงหรือสื่อสารโดยเปิดเผยต่อสาธารณะไม่ว่าในรูปแบบใด
ให้อนุญาตต่อแก่บุคคลที่สามซึ่งสิทธิในการใช้สิทธิตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นตามวิธีการสื่อสารต่างๆ
 
การอนุญาตข้างต้นให้รวมถึงสิทธิในการนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งสิทธิทั้งหมดในการสื่อสารนั้น ซึ่งหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด และหมายรวมถึงสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลภายใต้เขตอำนาจศาลใดๆที่เกี่ยวข้องด้วย
 
ข้อจำกัดความรับผิด
"ข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ซึ่งบรรจุอยู่ในเว็บไซต์นี้นั้นได้รับการพิจารณาโดยเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่อาจประกอบไปด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ไซต์ของ Eaton ได้ให้บริการตามสภาพที่เป็นโดยปราศจากการยอมรับหรือการรับประกันในลักษณะหรือสภาพใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในเรื่อง การรับประกันโดยปริยายของสิ่งที่มีลักษณะเป็นสินค้าหรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ใด กรรมสิทธิ์และการกระทำอันไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใด Eaton ไม่รับประกันว่าการทำงานหรือฟังค์ชั่นใดในไซต์นี้จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากความผิดพลาดหรือความผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข และไม่รับประกันว่าไซต์นี้รวมทั้งกระดานข่าวหรือเซิร์ฟเวอร์ซึ่งให้บริการเว็บไซต์ จะปราศจากไวรัสหรือภยันตรายอื่นๆ ข้อจำกัดความรับผิดนี้ให้ใช้กับค่าเสียหายหรือความเสียหายใดที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด, ความผิดพลาด, การละหรืองดเว้นการกระทำ, การหยุดชะงัก, การลบ, ความชำรุดบกพร่อง, ความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือการส่งต่อหรือแพร่กระจายใด ไวรัสคอมพิวเตอร์ การสื่อสารขัดข้อง, การโจรกรรมหรือการถูกทำลาย หรือการเข้าถึงหรือการใช้งานรายการข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่จะเพื่อกระทำการอันผิดสัญญา, พฤติการณ์ในลักษณะละเมิดสิทธิ, ความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำอื่นใดก็ตาม คุณได้รับทราบโดยเฉพาะเจาะจงว่า Eaton ไม่รับผิดชอบต่อกรณีการกระทำของผู้รับบริการอื่นหรือบุคคลที่สามอันมีลักษณะน่ารังเกียจ หรือผิดกฎหมาย หรือทำลายชื่อเสียง และความเสี่ยงต่อความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวตกอยู่แก่คุณเท่านั้น เว้นแต่มีการจำกัดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Eaton หรือบุคคลหรือองค์กรอื่นใดที่มีส่วนในการสร้าง ผลิตหรือจำหน่ายซอฟต์แวร์ของ Eaton ไม่จำต้องรับผิดสำหรับค่าเสียหายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าเสียหายโดยทางตรง ทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ เป็นกรณีพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลที่ตามมาหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้หรือความไร้ความสามารถในการใช้ซอฟต์อแวร์ของ Eaton หรือไซต์ คุณได้รับทราบแล้ว ณ ที่นี้ ว่าข้อกำหนดในส่วนนี้จะถูกปรับใช้สำหรับทุกเนื้อหาที่อยู่ในไซต์นี้"
 
การจำกัดความเสียหาย
ไม่ว่าในกรณีใดๆ Eaton ไม่จำต้องรับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ ก็ตามรวมถึงค่าเสียหายพิเศษ โดยอ้อมหรืออันเป็นผลที่ตามมาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์นี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นประการอื่นในกฎหมายที่ใช้บังคับ Eaton แนะนำให้คุณใช้งานเฉพาะแอพพลิเคชั่นที่มีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเจาะจงตามที่อยู่ในรายการสินค้าหรือเอกสารของบริษัทเท่านั้น และไม่ขอรับผิดในความรับผิดใดๆจากการใช้งานอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุดังกล่าว ผลิตภัณฑ์จะได้รับการประกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อ คุณได้รับทราบและยอมรับแล้วโดยเฉพาะเจาะจงว่า Eaton จะไม่รับผิดต่อการกระทำของผู้ใช้งานอื่นอันมีลักษณะเป็นการทำลายชื่อเสียง กีดกันการแข่งขัน น่ารังเกียจ หรือผิดกฎหมาย หากคุณไม่พอใจในเนื้อหาข้อมูล หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดของ Eaton ทางแก้ไขสำหรับคุณโดยเฉพาะก็คือการยุติการใช้งานไซต์
 
กระดานข่าว
"บริการนี้อาจรวมกระดานข่าวและห้องสนทนาหรือแชทรูมด้วย (""กระดานข่าว"") ซึ่งอนุญาตให้มีการตอบกลับข้อมูลให้แก่ Eaton และการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานแบบ real-time Eaton ไม่มีอำนาจในการควบคุมข้อความ ข้อมูลหรือไฟล์ที่ส่งเข้ามาในกระดานข่าว นี่คือเงื่อนไขของการใช้งานกระดานข่าวและไซต์ของคุณซึ่งคุณจะต้องไม่:"
 
จำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้อื่นจากการใช้งานกระดานข่าว
โพสต์หรือส่งข้อมูลอันมีลักษณะผิดกฎหมาย กีดกันการแข่งขัน ข่มขู่คุกคาม ทำลายชื่อเสียง ลามกหยาบคาย อนาจาร ดูหมิ่นศาสนา หรือไม่เหมาะสมอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งต่อซึ่งก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำหรือการกระทำอันฝ่าฝืนใดๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการกระทำผิดทางแพ่งหรืออาญา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายของประเทศ รัฐ หรือท้องถิ่น
โพสต์หรือส่งข้อมูล ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดแย้งต่อสิทธิของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงข้อมูลที่โจมตีสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลหรือสิทธิซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นใด หรือแหล่งที่มาของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง โดยปราศจากการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีสิทธิก่อนดำเนินการ
โพสต์หรือส่งข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งมีไวรัสหรือส่วนประกอบอันเป็นอันตราย
โพสต์ ส่ง หรือแสดงในลักษณะใดก็ตามซึ่งข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นใด เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือซึ่งประกอบไปด้วยโฆษณา นอกเหนือจากเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของ Eaton
 
คุณเข้าใจว่า Eaton ไม่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลหรือแก้ไขเนื้อหาของกระดานข่าว อย่างไรก็ตาม Eaton สงวนสิทธิทั้งปวงไม่ว่าเวลาใดในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่โพสต์โดยคุณหรือผู้ใช้อื่นๆตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐ หรือทำการแก้ไข ปฏิเสธการโพสต์หรือลบข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งภายใต้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ Eaton แต่เพียงผู้เดียวนั้นเห็นว่าเป็นที่น่ารังเกียจหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดเชย ลดทอนหรือทำการใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ Eaton, ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ, กรรมการ, ลูกจ้าง, และตัวแทน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิด การเรียกร้อง ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าทนายความที่พอสมควรอันเกิดขึ้นจากการใช้งานไซต์ การกระทำผิด หรือการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดต่อข้อกำหนดในข้อตกลงนี้
 
กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงนี้ให้อยู่ภายใต่บังคับและการตีความตามกฎหมายของรัฐโอไฮโอโดยปราศจากผลกระทบใดๆ ต่อหลักกฎหมายทั่วไปอื่นใดหรือกฎหมายขัดกัน หากข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ข้อกำหนดข้อดังกล่าวแยกออกจากข้อตกลงนี้และไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายและการบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดข้ออื่นที่อยู่ในข้อตกลง
 
ผู้ใช้งานระหว่างประเทศ
เว็บไซต์ Eaton ได้รับการควบคุม, ดำเนินงาน และบริหารงานจากสหรัฐอเมริกา Eaton ไม่รับรองว่าเว็บไซต์ Eaton นั้นมีความเหมาะสมหรือพร้อมสำหรับใช้งานภายนอกสหรัฐอเมริกา คุณจะถูกห้ามไม่ได้เข้าถึงเว็บไซต์ Eaton จากประเทศหรือพื้นที่ที่เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดภายในเว็บไซต์ Eaton อาจจะมีลักษณะผิดกฎหมายหรือต้องห้าม
 
ข้อกำหนดของ DMCA เกี่ยวกับการแจ้ง
การแจ้งเกี่ยวกับการกระทำผิดลิขสิทธิ์ใดๆ จะต้องถูกส่งให้แก่ผู้ให้บริการตาม U.S.C (U.S. Code หรือประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา) หมวดที่ 17, มาตรา 512(c) โดยส่งไปที่ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114, 216-523-4131, danielskalka@eaton.com
 
การยกเลิก
สัญญานี้ก่อให้เกิดข้อตกลงเบ็ดเสร็จและจะมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิกโดย Eaton ไม่ว่าในเวลาใดๆ และด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบก่อน ในกรณีที่มีการยกเลิกข้อตกลง คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงไซต์หรือกระดานข่าวต่างๆ ข้อตกลงเกี่ยวกับการไม่รับผิดหรือการจำกัดความรับผิดที่กำหนดในสัญญานี้ให้ยังมีผลใช้บังคับแม้มีการยกเลิกสัญญาแล้ว